مشاهده ویزا

تحصیل

مهاجرت | اقامت

تحصیل در مالتا

کشور مالتا به علت زبان انگلیسی و ارتباط با کشور انگلستان و  همچنین برخی دانشگاه های آن تحت نظارت دانشگاه های معتبر انگلستان هستند. از جمله دانشگاه انگلیا راسکین و هزینه ی پایین تحصیل در این کشور و در بعضی مواقع نخواستن مدرک زبان تبدیل به نقطه ای قابل اتکا و شروع پیشرفت میباشد.

ﻣزﯾت ھﺎی ﺗﺣﺻﯾل در ﻣﺎﻟﺗﺎ

 

1-امکان آموزش زبان با بالاترین استانداردهای آموزشی

2-اخذ ویزای شینگن

3-امکان سفر به کشورهای اتحادیه اروپا همراه با اجازه کار

4-امکان ترانسفر به لندن جهت ادامه آموزش

5-ﮐﺳب ﻣدرک ﻣﻌﺗﺑر ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ

6-ﮐﺳب ﻣدرک ﺑﯾن اﻟﻣﻠﻠﯽ MBA ﺑه ھﻣراه ﻣدرک ﻣﻌﺗﺑر از دانشگاههای انگلستان

7-ﺷﮭرﯾه ﮐﺎﻣﻼ ﻣﻘرون ﺑه ﺻرﻓه و اﻣﮑﺎن ﭘرداﺧت در اﻗﺳﺎط ﻣﺧﺗﻠف

8-ﮐﺳب ﻋﻠم و زﻧدﮔﯽ در ﯾﮏ ﻣﺣﯾط ﻣﻧﺣﺻر ﺑه ﻓرد در ﮐﺷور ﻣدﯾﺗراﻧه ای

9-افتتاح حساب بانکی شخصی در بانک های اروپا.

10-آب و هوای مدیترانه ای در محیطی دوستانه و انگلیسی زبان.

11-دسترسی آسان توسط دریا و فرودگاه بین المللی مالتا

برای کسب اطلاعات بیشتر در این باره لطفا فرم ارزشیابی سایت را پر نمایید،کارشناسان خبره سازمان ویزایکصد به سرعت مشخصات متقاضی را در رابطه با ویزای درخواستی،تحلیل ونتیجه آن را ارسال نموده و درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی،اقدام به تماس تلفنی با متقاضیان گرامی خواهند نمود.همچنین حسب مورد،مشخصات متقاضیان در تطابق با دیگر ویزاهای ممکن الصدور،ارزیابی ونتایج آن ابلاغ خواهد گردید.