مشاهده خبر

اضافه شدن 27 رشته جدید به لیست مشاغل استرالیا برای اسکیل ورکر

در تاریخ 11 ماه مارس 27 رشته ی زیر به لیست مشاغل استرالیا اضافه گردید. این مشاغل به لیست ویزاهای بلند مدت استرالیا (ویزاهای 189،190،489)اضافه گردیده است.

مهاجرت | اقامت


تعدادی از مشاغل مهم را مشاهده کنید.

Australia

جهت بررسی تخصصی شرایط خود می توانید فرم ارزیابی را تکمیل کنید. ویا با شماره تلفن های دفتر تماس حاصل فرمایید.