فرم ارزشیابی مهاجرت اقامتی

  • 1 مشخصات اصلی
  • 2 انتخاب ویزا
  • 3 تحصیلات
  • 4 سابقه شغلی
  • 5 مهارت ها
  • 6 زبان خارجه
  • 7 اطلاعات تکمیلی

مشخصات اصلی

انتخاب ویزا

تحصیلات

اطلاعات متقاضی/همسرمقطع تحصیلیرشته تحصیلینام دانشگاهسال اخذ مدرکمعدل 

سابقه شغلی

اطلاعات متقاضی/همسرنام شرکت /موسسهسمتسابقه(ماه)سابقه بیمه(ماه)ماهیت شغل 

مهارت ها

اطلاعات متقاضی/همسرعنوان مهارتنحوه فراگیریمدت دورهشرح 

زبان خارجه

اطلاعات متقاضی/همسرنام زبان خارجهاخذ مدرک معتبر؟ عنوان مدرکنمره /سطح 

اطلاعات تکمیلی

ریال
ریال
ریال

...